پای میثاق امنیتی در بلخ با پنچرشدن موترها و کمبود پارکینگ‌ها باز شد

5 بازدید
ف - پای میثاق امنیتی در بلخ با پنچرشدن موترها و کمبود پارکینگ‌ها باز شد!