آهنگ عطر خاطره با صدای علی زندوکیلی

41 بازدید
بیا به افسانه ی من به خلوت خانه ی من بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه ی من بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه ی من … به قصه ی فرشته ها دوباره بال و پر بده تو اوج عاشقانه ای به آسمان خبر بده به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی با خیال تو رد شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی ساحلت منم مو به مو موج این دریایی میرسد به من تا ابد این همه زیبایی بیا به دیوانگیم به خلوت خانگیم که تن دهد به شعله ات دوباره پروانگیم چه عاشقانه میشود کنار تو زندگیم … بگو از آرامش من از آخرین خواهش من بگو تو از زمزمه ی ترانه ی سرخوش من تو خواب یک منظره ای خیال یک پنجره ای که میوزد نگاه تو در عطر هر خاطره ای با خیال تو رد شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی ساحلت منم مو به مو موج این دریایی میرسد به من تا ابد این همه زیبایی