آهنگ ترانه ی سکوت از حمید حامی

15 بازدید
خالیم خالی از آوازخالی جرات پرواز ای غزل ترین ترانه منوازعزل بیاغاز منوپرکن ازستاره ازیه فریاددوباره ازیه آهنگ قدیمی که خریدداری نداره منوپرکن ازپرستو ازشب نگاه آهو ازتوخاکستردریازنده شوترانه بانو بگوازشب تاخروسخون فاصله چند تاستاره ست بگوکی لحظه ی ناب اون تولددوباره ست بگوتاسفره هفت سین جند تایخبندون سرد بگوچشمهای ترانه چندتابغض گریه کرده بگوبامنی که نبض روزگار دست بگیرم بگوتاازاین زمونه خنده هاموپس بگیرم بگوهستی که بمونم پشت زندگی نمیرم توکه توقصه نباشی ازتمام قصه سیرم خالیم خالی ازآواز خالی ازجرات پرواز ای غزل ترین ترانه منو ازعزل بیاغازمنوپرکن ازستاره ازیه فریاد دوباره ازیه آهنگ قدیمی ‏
که خرید داری ‏
ندارمنوپرکن ازپرستوازشب ‏
نگاه آهوازتوخاکستردریا زنده شو ترانه بانو ترانه سکوتم تنهاتومیشنوی عزیز عطرزلال غزل روتن واژه هام بریز