آهنگ کسی نیست از حمید حامی

17 بازدید
یک سال پیش
موجی که بی کرانس بُغضی که بی بهانس ترانه خونم اما دلم چه بی ترانس کسی نیست ، کسی که تو نگاهش پز از غزل ، پر از ترانه باشه کسی نیست ، کسی که با غروبش برای بغض من بهانه باشه کسی نیست موجی که بی کرانس بُغضی که بی بهانس ترانه خونم اما دلم چه بی ترانس موجی که بی کرانس بُغضی که بی بهانس ترانه خونم اما دلم چه بی ترانس کسی نیست ، کسی عطر یادش ترانه های عاشقانه باشه کسی نیست ، که حجم دستاش طرح شریفِ ، آشیانه باشه کسی نیست خزونُ تو بهار خونه دیدن اول زندگی به شب رسیدن تو فصل باد ، ترنم حوونی معصیه های دم به دم شنیدن سهم من از تمام زندگی بود سهم من از بهار و تازگی بود کسی نیست ، کسی عطر یادش ترانه های عاشقانه باشه کسی نیست ، که حجم دستاش طرح شریفِ ، آشیانه باشه خزونُ تو بهار خونه دیدن اول زندگی به شب رسیدن تو فصل باد ، ترنم حوونی معصیه های دم به دم شنیدن سهم من از تمام زندگی بود سهم من از بهار و تازگی بود کسی نیست ، کسی عطر یادش ترانه های عاشقانه باشه کسی نیست ، که حجم دستاش طرح شریفِ ، آشیانه باشه